Bhuvaneshwari Devi sthothram - 4th energy in dasa maha vidhya

Bhuvaneshwari sthothram:


1. Atha aanandha mayee sakshaath saptha bhrama swaroopineem
ee tay sampathyai jagath kaaranam Ambikaam

அத ஆனந்த மயீ ஸக்ஷாத் சப்த ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணீம்
ஈடே சகல சம்பத்யை ஜகத் காரணம் அம்பிகாம்

2. Vidhyaam ashay sha jananeem aravindha yonay
vishno shivasya cha vabu pradhi paadha ethreem
srushti sthidhi kshayakareem jaga dhaam thra yaa naam
srudhuthvaa kiram vimala yaam yaham ambikay thvaam

வித்யாம் அசேஷ ஜனனீம் அரவிந்த யோனே
விஷ்ணோ சிவஸ்ய ச வபு: ப்ரதி பாத யித்ரீம்
ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி க்ஷயகரீம் ஜகதாம் த்ரயாணாம்
ஸ்துத்வா கிரம் விமலயாம் யஹம் அம்பிகே த்வாம்.

3. pruthvyaa ja lay na siginaa marudhaam paray na
hoth raynthunaa dhina ka rayna cha moorthy baaja
devasya manmadha ribo abi sakthi mathaa
hay thu thva may va kalu parvatha raaja puthri

ப்ருத்வ்யா ஜலேன சிகினா மருதாம்பரேண
ஹோத்ரேந்துனா தினகரேண ச மூர்த்தி பாஜ
தேவஸ்ய மன்மத ரிபோ அபி சக்தி மத்தா
ஹேத்ய் த்வமேவ கலு பர்வத ராஜ புத்ரி

4. three sro dhasa sagala deva samarchithaa yaa
vaishishtya kaaranam avaimi tha deva maatha
thvath paadha pankaja paraaga pavithree dhaasu
Sambo jadaasu sadha tham pari vardhanam syaath.

த்ரி ஸ்ரோதஸ: ஸகல தேவ சமர்ச்சிதாயா:
வைசிஷ்ட்ய காரணம் அவைமி ததேவ மாத:
த்வத் பாத பங்கஜ பராக பவித்ரி தாஸு
சம்போ ஜடாஸு சததம் பரிவர்த்தனம் ஸ்யாத்

5. Aanandha yeth kumudhineem adhiba kalaanaam
na anyaami na kamalineem adhana edharaam vaa
yegasya modhana vidhou param yekam eeshtay
thvam thu prapanjam abi nandha yasi swathrushtyaa

ஆனந்தயேத் குமுதினீம் அதிப: கலானாம்
ந அன்யாமி ந: கமலினீம் அதன இதராம் வா
ஏகஸ்ய மோதன விதெள பரம் ஏகம் ஈஷ்டே
த்வம் து ப்ரபஞ்சம் அபி நந்தயஸி ஸ்வத்ருஷ்ட்யா

6. Aadhyaa abi asay sha jagadhaam nava yowanaasi
sailaadhi raanaj dhanayaa abi adhi komalaa asi
thrayaa prasoora bi dhayaa na sameekshidhaa asi
dhye yaa asi Gowri manaso na padhi sthithaa asi

ஆத்யா அபி அசேஷ ஜகதாம் நவ யெளவனாஸி
சைலாதி ராஜ தனயா அபி அதி கோமலா அஸி
த்ரய்யா: ப்ரஸூரபிதயா ந சமீக்ஷிதா அஸி
த்யேயா அஸி கெளரி மனஸோ ந பதி ஸ்த்திதா அஸி.

7. Aasathya janma manu jay shu siraath thuraabam
thath raabi paadavam avaapya nija Indhriyaanaam
na apyarchayanthi jakadhaam janarthri ye thvaam
nichrayni kaakram adhi ruhya buna padhanthi

ஆஸாத்ய ஜன்ம மனுஜேஷு சிராத் துராபம்
தத்ராபி பாடவம் அவாப்ய நிஜ இந்த்ரியாணாம்
ந அப்யர்ச்சயந்தி ஜகதாம் ஜனயித்ரி யே த்வாம்
நிச்ரேணி காக்ரம் அதிருஹ்ய புன: புன:

8. Karpoora choorna Himavaari we lodi dhena
ye chandha nay na kusumai cha su jaadha gandhai
aaraadha yanthi he Bhavaani samudh sugaas thu
anthey kala akanda Bhuvanaa adhibuva pradhanthey

கற்பூர சூர்ண ஹிமவாரி விலோடி தேன
யே சந்தனே குஸுமை ச ஸு ஜாத கந்தை
ஆராத யந்தி ஹி பவானி ஸமுத் ஸுகாஸ் து
அந்தே கல அகண்ட புவனா அதிபுவ ப்ரதந்தே.

9.Aavichya madhya padhaveem pradhamay sarojay
supthaa he raaja sath rusee virachaya vishwam
vidhyuth vadhaa valaya vipraam uthvahanthee
padhmaani pancha vidha lasya sam achnu vaanaa

ஆவிச்ய மத்ய பதவீம் ப்ரதமே ஸரோஜே
சுப்தா ஹி ராஜ சத்ருசீ விரசய்ய விச்வம்
வித்யுத்வதா வலய விப்ரமம் உத்வஹந்தீ
பத்மானி பஞ்ச விதலய்ய ஸம் அச்னுவானா.

10. Thath nir katha amrutha rasai abi shichya gaathram
maarg kay na dhena vilayam buna abi avaapthaa
yeshaam hrudhi spurasi jaathu na they ba way shu
maatha Maheshwara kudumbini garpa baaja

தத் நிர்க்கத அம்ருத ரஸை அபிஷிச்ய காத்ரம்
மார்க்கேண தேன விலயம் புன அபி அவாப்தா
யேஷாம் ஹ்ருதி ஸ்ப்புரஸி ஜாது ந தே பவேயு
மாத: மஹேச்வர குடூம்பினி கர்ப்ப பாஜ:

11. Aalambi kunda paraam Abiraama vakthraam
aabee vara sthana tha teem dhanu vrutha madhyaam
chinthaa ksha soothra kalasaa likithaatya hasthaam
aavardha yaami manasaa thava Gowri moorthim

ஆலம்பி குண்ட பராம் அபிராம வக்த்ராம்
ஆபீவர ஸ்தன தடீம் தனு வ்ருத்த மத்யாம்
சிந்தா க்ஷ சூத்ர கலசா லிகிதாட்ய ஹஸ்தாம்
ஆவர்த்தயாமி மனஸா தவ கெளரி மூர்த்திம்.

12. Aasthaaya yogam avijithya cha vairi shatgam
aavathya cha Indhriya ganam manasi prasan nay
paasa angusa abhaya varaatya kara amsu vakthraam
aalola yanthi Bhuvaneshwari yogina thvaam

ஆஸ்த்தாய யோகம் அவிஜித்ய ச வைரி ஷட்கம்
ஆவத்ய ச இந்த்ரிய கணம் மனஸி ப்ரஸன்னே
பாசாங்குச அபய வராட்ய கர அம்சு வக்த்ராம்
ஆலோகயந்தி புவனேச்வரி யோகின: த்வாம்

13. Uth thaptha haataka nibaam karibi chathurbi
aavarthitha amrutha kadai abi shichiya maanaa
hasthath vayena nalinay ruchi ray vahanthee
padhmaa abisaa abhaya karaa bavathy thvam yeva

உத்தப்த ஹாடக நிபாம் கரிபி: சதுர்ப்பி:
ஆவர்த்தித அம்ருத கடை அபிஷிச்ய மானா
ஹஸ்த த்வயேன நளினே ருசிரே வஹந்தீ
பத்மா அபிஸா அபய கரா பவதி த்வம் ஏவ

14. Ashtaabi ugra vi vi dhaayudha vaahinee be
thor vallaree be adhi ruhya mrugaadhi vaasam
dhoor vaadhala dhyuthi amarthya vibaksha bakshaan
nyak kru vathee thvam asi DEvi Bhavaani Durgay!

அஷ்டாபி: உக்ர விவிதாயுத வாஹினீபி:
தோர் வல்லரீபி: அதிருஹ்ய ம்ருகாதி வாஸம்
தூர் வாதள த்யுதி: அமர்த்ய விபக்ஷ பக்ஷான்
ந்யக் குர்வதீ த்வம் அஸி தேவி பவானி துர்கே!

15. Aavi nidhaaka jala see kara sobe vakthraam
kunjaa balayna pari kalpitha haara yashtim
rathna amsugaam asidha kaanthim alankruthaam thvaam
aadhyaam pulintha dharuneem asakruth namaami

ஆவி: நிதாக ஜலசீகர சோபி வக்த்ராம்
குஞ்ஜா பலேன பரிகல்பித ஹார யஷ்டிம்
ரத்ன அம்சுகாம் அஸித காந்திம் அலங்க்ருதாம் த்வாம்
ஆத்யாம் புலிந்த தருணீம் அஸக்ருத் நமாமி

16. Hamsai gadhi kvanitha noopura dhoorath rushtay
moorthay eva aaptha vachanai anugam yamaa now
padhmaa eva Uothva muka roodasu jaadha naalow
Sriganta pathni sirasaa yeva thathey thava ankree

ஹம்ஸை கதி க்வணித நூபுர தூர த்ருஷ்டே
மூர்த்தே இவ ஆப்த வசனை அனுகம் யமானெள
பத்மா இவ ஊர்த்வ முக ரூட சுஜாத நாலெள
ஸ்ரீகண்ட்ட பத்னி சிராஸா ஏவ ததே தவ அங்க்ரீ.

17. thvaap yaam sameekshithum ath rupthi madheva thrukp yaam
uth baathyaa three nayanam vruksha kay tha nay na
saanthraanu raaga bava nay na nireekshya maanay
jankkay upay abi Bhavani thava aanadho asmi.

த்வாப் யாம் ஸமீக்ஷிதும் அத்ருப்தி மதேவ த்ருக்ப்யாம்
உத்பாத் யதா த்ரிநயனம் வ்ருக்ஷ கேதனேன
ஸாந்த்ரானு ராக பவனேன நிரீக்ஷ்ய மாணே
ஜங்க்கே உபே அபி பவானி தவ ஆனதோ அஸ்மி.

18. Uoru smaraami jitha hasthi karaa walay bow
sthowl yena maartha vathayaa pari pooram bow
sronee parasya saha now pari kalpya thath dhow
sthambaavi va anga vasayaa thava madhya may na.

ஊரூ ஸ்மராமி ஜித ஹஸ்தி கரா வலேபெள
ஸ்த்தெளல் யேன மார்த்த வதயா பரிபூரம் பெள
ச்ரோணீ பரஸ்ய ஸஹ நெள பரிகல்ப்ய தத்தெள
ஸ்தம்பாவிவ அங்க வயஸா தவ மத்ய மேன.

19. sron yow sthanow cha yuga path pradha ishya dhocchai
baal yaath parayna vayasaa pari krishna saara
romaa valee vivasidha vibaavya moorthim
madhyam thava sthupradhu may hrudha yasya madhye.

ச்ரோண் யெள ஸ்தனெள ச யுகபத் ப்ரதயிஷ்ய தோச்சை
பால்யாத் பரேண வயஸா பரிக்ருஷ்ண ஸார:
ரோமாவலீ விவஸிதேன விபாவ்ய மூர்த்திம்
மத்யம் தவ ஸ்ப்புரது மே ஹ்ருத யஸ்ய மத்யே.

20. sakyaa smarasya hara naythra hudhaa chabee ro
laavanya vaari paridham nava yowa nay na
aabaathya thath tham eva pallavam apra vishtam
naabim kadhaa abi thava Devi na vis ma ray yam.

ஸக்யா: ஸ்மரஸ்ய ஹர நேத்ர ஹுதாச பீரோ
லாவண்ய வாரிபரிதம் நவ யெளவனேன
ஆபாத்ய தத்தம் இவ பல்லவம் அப்ர விஷ்டம்
நாபிம் கதா அபி தவ தேவி ந விஸ்மரேயம்.

21. Eeso abi kay ha pisunam pasitham tha dhey na
Kaachmeera karthama manu sthana pankajay they
snaana uth thi thasya karina kshana lakshap bay now
sindhoori dhou smara yadha sama dhasya kumbow.

ஈசோ அபி கேஹ பிசுனம் பஸிதம் ததானே
காச்மீர கர்த்தம மனு ஸ்தன பங்கஜே தே
ஸ்நான உத்தி தஸ்ய கரிண: க்ஷண லக்ஷப்பேனெள
சிந்தூரி தெள ஸ்மரயத: சமதஸ்ய கும்பெள.

22. Kandaa threektha kalath ujwala kaanthi thaaraa
sobow bujow nija ribo makarath wa jay na
Kanta grahaaya rasi dhou kila dheerka paasow
maatha: mama smruthi padham na vilaj ye thaam.

கண்ட்டா திரிக்த கலத் உஜ்வல காந்தி தாரா
சோபெள புஜெள நிஜ ரிபோ: மகரத்வயேன
கண்ட்ட க்ரஹாய ரசிதெள கில தீர்க்க பாசெள
மாத: மம ஸ்ம்ருதி பதம் ந விலஜ்ஜே தாம்.

23. Na adhyaa yadham rusira kambu vilaasa sowryam
Bhooshaa parayna vi vi dhou viraaja maanam
ganttam manohara gunam giri raaja kanye
sanchinthya thruthim upayaami kadhaa abi na aham.

ந அத்யாயதம் ருசிர கம்பு விலாஸ செளர்யம்
பூஷா பரேண விவிதெள விராஜ மானம்
கண்ட்டம் மனோஹர குணம் கிரிராஜ கன்யாம்
சஞ்சிந்த்ய த்ருப்திம் உபயாமி கதா அபி ந அஹம்.

24. Adhyaaya dhaaksham abijaatha lalaada pattam
mandhasmi dhena thara pulla kapola ray gam
bimbaadharam kalu samun nadha dheerka naasam
yath they smaradhi asakruth Amba sa yeva jaatha:

அத்யாய தாக்ஷம் அபிஜாத லலாட பட்டம்
மந்தஸ்மிதேன தர புல்ல கபோல ரேகம்
பிம்பாதரம் கலு சமுன்னத தீர்க்க நாஸம்
யத் தே ஸ்மரதி அஸக்ருத் அம்ப ஸ ஏவ ஜாத:

25. Aavis thvayaa ragara laygam analpa gandha
push po pari pradha ma dhali vraja nirvi saysham
ya cheydasaa kalayadhe thava kaysa paasam
dhasya swayam kaladhi Devi puraana paasa

ஆவிஸ் த்வயா ரகர லேகம் அனல்ப கந்த
புஷ்போபரி ப்ரமதலி வ்ரஜ நிர்வி சேஷம்
ய: சேதஸா கலயதே தவ கேச பாசம்
தஸ்ய ஸ்வயம் கலதி தேவி புராண பாச:

26. sruthi surachidha baagam dhee ma thaam sthothram ye thath
padathi ya eha marth yo nithyam aarth andhar aathmaa
sa bavathy padham ucchai sampadhaam vaadha namra
kshithipa mukuda Lakshmee laksha naa naam siraaya.

ஸ்ருதி சுரசித பாகம் தீமதாம் ஸ்தோத்ரம் ஏதத்
படதி ய இஹ மர்த்யோ நித்யம் ஆர்த்ரான் அந்தராத்மா
ஸ பவதி பதம் உச்சை சம்பதாம் வாத நம்ர
க்ஷிதிப முகுட லக்ஷ்மீ லக்ஷணானாம் சிராய.

Thripura Sundhari sthothram - 3rd energy in dasa m...
Thripura Bairavi Devi sthothram - 5th energy of da...
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://uni5.co/

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries