Dhoomaavathy sthothram:

1. Praadhar yaa syaath kumaaree kusuma kali gayaa jaapa maalaa japanthee

mandh yaah nay pra rowda roopaa vigasitha vadhanaa chaaru naythraa nisaayaam

sandhyaa yaam vrutha roopaa kalidha kucha sayugaa munda maalaam vahanthee

saa Devee deva Devee three bhuva jananee Kaalikaa paadhu yush maan.

ப்ராதர் யா ஸ்யாத் குமாரீ குஸுமகலிகயா ஜாபமாலா ஜயந்தீ

மத்யாஹ்னே ப்ர ரெளட ரூபா விகஸித வதனா சாரு நேத்ரா நிசாயாம்

ஸந்த்யாயாம் வ்ருத்த ரூபா கலித குச யுகா முண்டமாலாம் வஹந்தீ

ஸா தேவீ தேவ தேவீ த்ரிபுவ ஜனனீ காலிகா பாது யுஷ்மான்.

2. padvaa katvaanga ko dow kabila vara jadaa mandalam padhma yonay

kruthvaa dhaith yotha maangai sraja murasi sirach chekaram dhaarkshya pakshai

poornam rakthai suraanaam yama mahisha mahaa srungam aadhaaya baa now

baa yaath vo vandhya maana pralaya Bairava kaalaa raathryaam.

பத்வா கட்வாங்க கோடெள கபில வரஜடா மண்டலம் பத்மயோனே

க்ருத்வா தைத்யோத்த மாங்கை ஸ்ரஜ முரஸி சிரச்சேகரம் தார்க்ஷ்யை பக்ஷை

பூர்ணம் ரக்தை ஸுராணாம் யம மஹிஷ மஹா ச்ருங்கம் ஆதாய பாணெள

பாயாத்வோ வந்த்யமான ப்ரலய முதிதயா பைரவ: காலாராத்ர்யாம்

3. Sarvantheem asthi gandam prakada kada kadaa saptha sangaatham ugram

kurvaanaa pray dha  madhye kaha haga haga haa haasyam ugram kruchaangee

nithyam nithya prasa kdhaa damaru di madi maam spaarayanthee mukaap jaam

paayaadh na Chandikaa eyam jja jama jja maja maa jalpa maanaa pramanthee

சர்வந்தீம் அஸ்த்தி கண்டம் ப்ரகட கட கடா சப்த சங்க்காதம் உக்ரம்

குர்வாணா ப்ரேத மத்யே கஹ ஹக ஹக ஹா ஹாஸ்யம் உக்ரம் க்ருசாங்கீ

நித்யம் நித்ய ப்ரஸ க்தா டமரு டிமடி மாம் ஸ்ப்பாரயந்தீ முகாப்ஜாம்

பாயாத் ந: சண்டிகா இயம் ஜ்ஜ ஜம ஜ்ஜ மஜமா ஜல்ப மானா ப்ரமந்தீ

4. Dan dan dan dan dan da dan daa prakara dama damaa naada gandaam vahanthee

sppaym sppaym sppaym skaara kaa raa da kadagitha hasaa naadha sankatta bheemaa

lolam mundaakra maalaa lala hala hala haa lola lo laakra vaasam

sarvanthee Chanda mundam mada mada madi they sarvayanthee punaadhu.

டண் டண் டண் டண் டடண்டா ப்ரகர டம டமா நாடகண்டாம் வஹந்தீ

ஸ்ப்பேம் ஸ்ப்பேம் ஸ்ப்பேம் ஸ்கார காராட கடகித ஹஸா நாத சங்க்கட்ட பீமா

லோலம் முண்டாக்ர மாலா லல ஹல ஹல ஹா லோல லோ லாக்ர வாசம்

சர்வந்தீ சண்ட முண்டம் மட மட மடிதே சர்வயந்தீ புனாது.

5. Vaamay karnay mrugaanga pralaya parigatham dakshinay soorya bimbam

gantay nakshatra haaram vara vikata jadaa jooda kay munda maalaam

skandhe kruth vo raga Indrath vaja niga rayudham Bhrama kangaala baaram

samhaaray thaara yanthee mama haradhu bayam bathra thaa Badra kaalee

வாமே கர்ணே ம்ருகாங்கே ப்ரலய பரிகதம் தக்ஷிணே சூர்ய பிம்பம்

கண்ட்டே நக்ஷத்ர ஹாரம் வர விகட ஜடா ஜூடகே முண்ட மாலாம்

ஸ்கந்தே க்ருத் வோரக இந்த்ரத்வஜ நிகரயுதம் ப்ரஹ்ம கங்காள பாரம்

சம்ஹாரே தாரயந்தீ மம ஹரது பயம் பத்ரதா பத்ரகாளீ.

6. Thai laap yak thaika Way nee thrabu maya vilasath karni kaak raantha karnaa

low hay nai kay na kruthwaa charana nalina kaamaath mana paadha kay shobaam

dhik vaasaa raasa bay na kra sadhi jagadhi tham yaa yavaa karna pooraa

varshiyaadhi pra bath thaath vaja we dha dha bujaa saasi Devi tha may va.

தைலாப்யக் தைக ஏணீ த்ரபு மய விலஸத் கர்ணி காக்ராந்த கர்ணா

லெளஹேனை கேன க்ருத்வா சரண நளின காமாத் மன: பாத சோபாம்

திக் வாஸா ராஸ பேன க்ரஸதி ஜகதிதம் யா யவா கர்ண பூரா

வர்ஷிண்யாதி ப்ரபத்தாத்வஜ விதத புஜா ஸாஸி தேவி த்வமேவ.

7. Sank raa may hay dhi kruth vai sarudhira yath padhaanaam se robi

maalaam aabathya  moorthni thvaja we dhatha bujaa thvam smasaa nay pravishtaa

dhrushtaa bhootha prabhoothai pradhumu thara ja ganaa baththa naadaynthra kaanchee

soolaagra vyagra hasthaa madhu rudhira sadhaa thaamra naythhraa nisaayaam

சங்க்ராமே ஹேதி க்ருத்வை ஸருதிர தசனன: யத் படானாம் சிரோபி:

மாலாம் ஆபத்த்ய மூர்த்தி த்வஜ விதத புஜா த்வம் ச்மசானே ப்ரவிஷ்டா

த்ருஷ்டா பூத ப்ரபூதை: ப்ருதுமு தர ஜகனா பத்த நாகேந்த்ர காஞ்சீ

சூலாக்ர வ்யக்ர ஹஸ்தா மது ருதிர ஸதா தாம்ர நேத்ரா நிசாயாம்.

8. Dhamshtraa roudhray mukay asmin thava we sadhi jagath Devi sarvam

kshamaarth thaath samsaarasya  andha kaalay nara rudhira vasaa sampla way booma dhoom ray

Kalee kaapaa lee kee saa sava sayana dharaa yoginee yoga mudraa

rathaa dhruthi samaasthaa marana baya haraa thvam Shivaa Chanda gandaa

தம்ஷ்ட்ரா ரெளத்ரே முகே அஸ்மின் தவ விசதி ஜகத் தேவி சர்வம்

க்ஷணார்த்தாத் சம்ஸாரஸ்ய அந்தகாலே நரருதிர வசா ஸம்ப்லவே பூம தூம்ரே

காளீ காபாலீகீ ஸா சவ சயன தரா யோகினீ யோக முத்ரா

ரக்தாருத்தி: ஸமாஸ்த்தா மரண பய ஹரா த்வம் சிவா சண்ட கண்டா

9. Dhooma vath ashtakam punyam sarva aabath vini vaarakam

ya padayth saadhako bakthyaa sidhim win dhanthi vaanchi dhaam

தூமா வத் அஷ்டகம் புண்யம் சர்வ ஆபத் வினிவாரகம்

ய: படேத் சாதகோ பக்த்யா ஸித்திம் விந்தந்தி வாஞ்ச்சிதாம்

10. Mahaa aabadhi mahaa goray mahaa rohay mahaa ranay

sathroochaa day maaranaa dhou jandhoonaam moha nay dha dhaa

மஹா ஆபதி மஹா கோரே மஹா ரோகே மஹா ரணே

சத்ரூச்சாடே மாரணா தெள ஜந்தூனாம் மோஜனே ததா

11. padayth shothram etham Devi sarvathra siddhi paak ba wayth

Deva dhaanava gandharvaa yaksha raakshasa pannagaa

படேத் ஸ்தோத்ரம் இதம் தேவி ஸர்வத்ர ஸித்திபாக் பவேத்

தேவ தானவ கந்தர்வா யக்ஷ ராக்ஷஸ பந்நகா:

12. simhavyaa kraadhi kara sar way sthothra smarana maathradha

dhooraath dhoora dharam yaanthi kimbunar maanushaa dhaya

ஸிம்ஹவ்யா க்ராதி கர: ஸர்வே ஸ்தோத்ர ஸ்மரண மாத்ரத:

தூராத் தூரதரம் யாந்தி கிம்புநர் மானுஷா தய:

13. sthothrayna  anayna dhey way se kim na sidhyadhi bhoothalay

sarva shaanthir bawayth Devi he andhey nivaandhaam vra jayth.

ஸ்தோத்ரேண அனேன தேவேசி கிம் ந ஸித்தி யதி பூதலே

ஸர்வ சாந்திர்ப் பவேத் தேவி ஹி அந்தே நிர்வாணதாம் வ்ரஜேத்.

Dhoomaavathy sthothram:

1. Praadhar yaa syaath kumaaree kusuma kali gayaa jaapa maalaa japanthee

mandh yaah nay pra rowda roopaa vigasitha vadhanaa chaaru naythraa nisaayaam

sandhyaa yaam vrutha roopaa kalidha kucha sayugaa munda maalaam vahanthee

saa Devee deva Devee three bhuva jananee Kaalikaa paadhu yush maan.

ப்ராதர் யா ஸ்யாத் குமாரீ குஸுமகலிகயா ஜாபமாலா ஜயந்தீ

மத்யாஹ்னே ப்ர ரெளட ரூபா விகஸித வதனா சாரு நேத்ரா நிசாயாம்

ஸந்த்யாயாம் வ்ருத்த ரூபா கலித குச யுகா முண்டமாலாம் வஹந்தீ

ஸா தேவீ தேவ தேவீ த்ரிபுவ ஜனனீ காலிகா பாது யுஷ்மான்.

2. padvaa katvaanga ko dow kabila vara jadaa mandalam padhma yonay

kruthvaa dhaith yotha maangai sraja murasi sirach chekaram dhaarkshya pakshai

poornam rakthai suraanaam yama mahisha mahaa srungam aadhaaya baa now

baa yaath vo vandhya maana pralaya Bairava kaalaa raathryaam.

பத்வா கட்வாங்க கோடெள கபில வரஜடா மண்டலம் பத்மயோனே

க்ருத்வா தைத்யோத்த மாங்கை ஸ்ரஜ முரஸி சிரச்சேகரம் தார்க்ஷ்யை பக்ஷை

பூர்ணம் ரக்தை ஸுராணாம் யம மஹிஷ மஹா ச்ருங்கம் ஆதாய பாணெள

பாயாத்வோ வந்த்யமான ப்ரலய முதிதயா பைரவ: காலாராத்ர்யாம்

3. Sarvantheem asthi gandam prakada kada kadaa saptha sangaatham ugram

kurvaanaa pray dha  madhye kaha haga haga haa haasyam ugram kruchaangee

nithyam nithya prasa kdhaa damaru di madi maam spaarayanthee mukaap jaam

paayaadh na Chandikaa eyam jja jama jja maja maa jalpa maanaa pramanthee

சர்வந்தீம் அஸ்த்தி கண்டம் ப்ரகட கட கடா சப்த சங்க்காதம் உக்ரம்

குர்வாணா ப்ரேத மத்யே கஹ ஹக ஹக ஹா ஹாஸ்யம் உக்ரம் க்ருசாங்கீ

நித்யம் நித்ய ப்ரஸ க்தா டமரு டிமடி மாம் ஸ்ப்பாரயந்தீ முகாப்ஜாம்

பாயாத் ந: சண்டிகா இயம் ஜ்ஜ ஜம ஜ்ஜ மஜமா ஜல்ப மானா ப்ரமந்தீ

4. Dan dan dan dan dan da dan daa prakara dama damaa naada gandaam vahanthee

sppaym sppaym sppaym skaara kaa raa da kadagitha hasaa naadha sankatta bheemaa

lolam mundaakra maalaa lala hala hala haa lola lo laakra vaasam

sarvanthee Chanda mundam mada mada madi they sarvayanthee punaadhu.

டண் டண் டண் டண் டடண்டா ப்ரகர டம டமா நாடகண்டாம் வஹந்தீ

ஸ்ப்பேம் ஸ்ப்பேம் ஸ்ப்பேம் ஸ்கார காராட கடகித ஹஸா நாத சங்க்கட்ட பீமா

லோலம் முண்டாக்ர மாலா லல ஹல ஹல ஹா லோல லோ லாக்ர வாசம்

சர்வந்தீ சண்ட முண்டம் மட மட மடிதே சர்வயந்தீ புனாது.

5. Vaamay karnay mrugaanga pralaya parigatham dakshinay soorya bimbam

gantay nakshatra haaram vara vikata jadaa jooda kay munda maalaam

skandhe kruth vo raga Indrath vaja niga rayudham Bhrama kangaala baaram

samhaaray thaara yanthee mama haradhu bayam bathra thaa Badra kaalee

வாமே கர்ணே ம்ருகாங்கே ப்ரலய பரிகதம் தக்ஷிணே சூர்ய பிம்பம்

கண்ட்டே நக்ஷத்ர ஹாரம் வர விகட ஜடா ஜூடகே முண்ட மாலாம்

ஸ்கந்தே க்ருத் வோரக இந்த்ரத்வஜ நிகரயுதம் ப்ரஹ்ம கங்காள பாரம்

சம்ஹாரே தாரயந்தீ மம ஹரது பயம் பத்ரதா பத்ரகாளீ.

6. Thai laap yak thaika Way nee thrabu maya vilasath karni kaak raantha karnaa

low hay nai kay na kruthwaa charana nalina kaamaath mana paadha kay shobaam

dhik vaasaa raasa bay na kra sadhi jagadhi tham yaa yavaa karna pooraa

varshiyaadhi pra bath thaath vaja we dha dha bujaa saasi Devi tha may va.

தைலாப்யக் தைக ஏணீ த்ரபு மய விலஸத் கர்ணி காக்ராந்த கர்ணா

லெளஹேனை கேன க்ருத்வா சரண நளின காமாத் மன: பாத சோபாம்

திக் வாஸா ராஸ பேன க்ரஸதி ஜகதிதம் யா யவா கர்ண பூரா

வர்ஷிண்யாதி ப்ரபத்தாத்வஜ விதத புஜா ஸாஸி தேவி த்வமேவ.

7. Sank raa may hay dhi kruth vai sarudhira yath padhaanaam se robi

maalaam aabathya  moorthni thvaja we dhatha bujaa thvam smasaa nay pravishtaa

dhrushtaa bhootha prabhoothai pradhumu thara ja ganaa baththa naadaynthra kaanchee

soolaagra vyagra hasthaa madhu rudhira sadhaa thaamra naythhraa nisaayaam

சங்க்ராமே ஹேதி க்ருத்வை ஸருதிர தசனன: யத் படானாம் சிரோபி:

மாலாம் ஆபத்த்ய மூர்த்தி த்வஜ விதத புஜா த்வம் ச்மசானே ப்ரவிஷ்டா

த்ருஷ்டா பூத ப்ரபூதை: ப்ருதுமு தர ஜகனா பத்த நாகேந்த்ர காஞ்சீ

சூலாக்ர வ்யக்ர ஹஸ்தா மது ருதிர ஸதா தாம்ர நேத்ரா நிசாயாம்.

8. Dhamshtraa roudhray mukay asmin thava we sadhi jagath Devi sarvam

kshamaarth thaath samsaarasya  andha kaalay nara rudhira vasaa sampla way booma dhoom ray

Kalee kaapaa lee kee saa sava sayana dharaa yoginee yoga mudraa

rathaa dhruthi samaasthaa marana baya haraa thvam Shivaa Chanda gandaa

தம்ஷ்ட்ரா ரெளத்ரே முகே அஸ்மின் தவ விசதி ஜகத் தேவி சர்வம்

க்ஷணார்த்தாத் சம்ஸாரஸ்ய அந்தகாலே நரருதிர வசா ஸம்ப்லவே பூம தூம்ரே

காளீ காபாலீகீ ஸா சவ சயன தரா யோகினீ யோக முத்ரா

ரக்தாருத்தி: ஸமாஸ்த்தா மரண பய ஹரா த்வம் சிவா சண்ட கண்டா

9. Dhooma vath ashtakam punyam sarva aabath vini vaarakam

ya padayth saadhako bakthyaa sidhim win dhanthi vaanchi dhaam

தூமா வத் அஷ்டகம் புண்யம் சர்வ ஆபத் வினிவாரகம்

ய: படேத் சாதகோ பக்த்யா ஸித்திம் விந்தந்தி வாஞ்ச்சிதாம்

10. Mahaa aabadhi mahaa goray mahaa rohay mahaa ranay

sathroochaa day maaranaa dhou jandhoonaam moha nay dha dhaa

மஹா ஆபதி மஹா கோரே மஹா ரோகே மஹா ரணே

சத்ரூச்சாடே மாரணா தெள ஜந்தூனாம் மோஜனே ததா

11. padayth shothram etham Devi sarvathra siddhi paak ba wayth

Deva dhaanava gandharvaa yaksha raakshasa pannagaa

படேத் ஸ்தோத்ரம் இதம் தேவி ஸர்வத்ர ஸித்திபாக் பவேத்

தேவ தானவ கந்தர்வா யக்ஷ ராக்ஷஸ பந்நகா:

12. simhavyaa kraadhi kara sar way sthothra smarana maathradha

dhooraath dhoora dharam yaanthi kimbunar maanushaa dhaya

ஸிம்ஹவ்யா க்ராதி கர: ஸர்வே ஸ்தோத்ர ஸ்மரண மாத்ரத:

தூராத் தூரதரம் யாந்தி கிம்புநர் மானுஷா தய:

13. sthothrayna  anayna dhey way se kim na sidhyadhi bhoothalay

sarva shaanthir bawayth Devi he andhey nivaandhaam vra jayth.

ஸ்தோத்ரேண அனேன தேவேசி கிம் ந ஸித்தி யதி பூதலே

ஸர்வ சாந்திர்ப் பவேத் தேவி ஹி அந்தே நிர்வாணதாம் வ்ரஜேத்.