Maha Kali Sthothram - 1st energy in dasa maha vidhya

Maha Kali sthothram

1. Praak they hastho yahaa hum thava charana yugam naachritho naachritho ahum

Dhey naathyaa keerthi vargai jada raja dhahanai paarthiya maano balishtai

Kshipthvaa janmaanthraath na buna riha pavithaa kvaachraya kvaa bi sayvaa

kshanthvayo mau abaraatha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

ப்ராக்தே ஹஸ்த்தோ யதாஹம் தவ சரண யுகம் நாச்ரிதோ நாச்ரிதோ அஹம்

தேனாத்யா கீர்த்தி வர்க்கை ஜடரஜ தஹணை: பார்த்யமானோ பலிஷ்ட்டை:

க்ஷிப்த்வா ஜன்மாந்தராத் ந புன ரிஹ பவிதா க்வாச்ரய: க்வா பி ஸேவா

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத: ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே!

2. Baalye Baalaa pilaabai jadi tha jada madhi paala leelaa prasaktho

na thvaam jaa naami maatha: kali kalusha haraam boga moksha pradhaathreem

naa saa ray naiva poojaa nasa yajana kadhaa na smruthir naiva sayvaa

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

பால்யே பாலா பிலாபை ஜடி தஜ ஜட மதி: பால லீலா ப்ரஸக்தோ

ந த்வாம் ஜானாமி மாத: கலி கலுஷ ஹராம் போக மோக்ஷ ப்ரதாத்ரீம்

நாசாரே நைவ பூஜா நச யஜன கதா ந ஸ்ம்ருதிர் நைவ ஸேவா

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத: ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே!

3. Praaptho ahum yow vanajcheth visha dhara sath ru sai indhriyai dhshta gaathro

nashta prajna sthree para dhana haranay sarvadhaa saabi laaskaha:

thvath paadhaam boja yukmam kshana mabi manasaa na smrudhohum kadhaabi

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

ப்ராப்தோ அஹம் யெள வனஞ்சேத் விஷ தர ஸத்ருசை இந்த்ரியை தஷ்ட காத்ரோ

நஷ்ட ப்ரஜ்ஞ ஸ்த்ரீ பர தன ஹரணே ஸர்வதா ஸாபிலாஷ

த்வத் பாதாம் போஜ யுக்மம் க்ஷணமபி மனஸா ந ஸ்ம்ருதோஹம் கதாபி

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத: ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே!

4. Proudobikshaabi laakshai sudha thu hithru kalathraartha man naadhi sayshta

kvapraapsye kuthra yaameedhi anu dhinam ani chan chinthayaa bakna dheha

no dhe dyaayan nachaasthaa nasa bajana vidhi naama sangeerthanam vaa

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

ப்ரெளடோ பிக்ஷாபி லாஷு ஸுத து ஹித்ரு களத்ரார்த்த மன்னாதி சேஷ்ட:

க்வப்ராப்ஸ்யே குத்ர யாமீதி அனுதினம் அனிசஞ்சிந்தயா பக்ன தேஹ:

நோதே த்யானன் நசாஸ்த்தா நச பஜன விதி: நாம சங்கீர்த்தனம் வா

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத: ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே!

5. Vruth thath way buddhi heena krucha viva cha dhanu chvaasa gaasaa dhisaarai

karmaa narho akshi heena prakalitha dasana kshooth bi baasaa bi bhootha

pachchaath thaa bay na dhaktho marana manu dhinam dhyeya maathram nasaan yath

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

வ்ருத் தத்வே புத்தி ஹீன: த்ருச விவச தனு: ச்வாஸ காஸா திஸாரை

கர்மா நர்ஹோ அக்ஷி ஹீன: ப்ரகலித தசன: க்ஷுத் பிபாஸா பிபூத:

பச்சாத் தாபேன தக்தோ மரண மனுதினம் த்யேய மாத்ரம் நசான்யத்

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத: ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே!

6. Kruthvaa snaanam dhinaa thalak vasi thabi salilam no krutham naiva pushpam

they nai waydhyaadhi kam cha kvachithabi na krutham naabi baavo na bakthy

na nyaaso naiva pooja na cha guna kathanam naabi chaarchaa kruthaa they

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

க்ருத்வா ஸ்நானம் தினா தளக்வசிதபி ஸலிலம் நோக் க்ருதம் நைவ புஷ்பம்

தே நைவேத்யாதி கம் ச க்வசிதபி ந க்ருதம் நாபி பாவோ ந பக்தி:

ந ந்யாஸோ நைவ பூஜா ந ச குண கதனம் நாபி சார்ச்சா க்ருதா தே

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத: ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே!

7. Jaanaami thvaam nachaahum bava baya haraneem sarva sidhi pradhaathreem

nithyaantho dhayaatyaam thridhaya guna mayeem nithya sudhdhodha yaat yaam

mithyaa karmaa bilaashai anu dhinam abi peetitho dhuka sangai

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

ஜானாமி த்வாம் நசாஹம் பவபய ஹரணீம் சர்வ ஸித்தி ப்ரதாத்ரீம்

நித்யானந்தோ தயாட்யாம் த்ரிதய குணமயீம் நித்ய சுத்தோத யாட்யாம்

மித்யா கர்மா பிலாக்ஷை அனுதினமபித: பீடிதோ துக்க ஸங்க்கை

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத: ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே!

8. Kaalaa praam shyaamalaangeem vikatha sikuraam katka mundaabi raamam

thraasathraa nayshta thaathreem gunaba gana siro maalineem dheerka naythraam

samsaara syaika saaraam pava janana haraam bavai dho baavanaabi

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

காலா ப்ராம் ச்யாமளாங்கீம் விகதசிகுராம் கட்க முண்டாபிராமம்

த்ரா ஸத் ராணேஷ்ட தாத்ரீம் குணப கண சிரோ மாலினீம் தீர்க்க நேத்ராம்

ஸம்ஸார ஸ்யைக ஸாராம் பவ ஜனன ஹராம் பாவி தோ பாவனாபி:

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத: ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே!

9. Bhramaa Vishnu thadheysa parinamathi sadhaa thvath padhaam boja yukmam

baagyaa baavaath nasaahum bava janani bavath paadha yukmam bajaami

nithyam loba pralobai krutha vasa mathy kaamuka thvaam prayaasay

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

ப்ரஹ்மா விஷ்ணு ததேச: பரிணமதி ஸதா த்வத் பதாம் போஜ யுக்மம்

பாக்யா பாவாத் நசாஹம் பவ ஜனனி பவத் பாத யுக்மம் பஜாமி

நித்யம் லோப ப்ரலோபை க்ருதவச மதி: காமுக: த்வாம் ப்ரயாசே

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத: ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே!

10. Raagath way shai pramath tha kalusha yudha dhanu kaamanaa boga luptha

kaaryaa kaarya vichaaree kula madhi rahitha kow lasangkkair we heena

kvadhyaana nanthe kvaachaarya kvacha manu jaban naiva kinchith grudhohum

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

ராகத்வேஷை ப்ரமத்த கலுஷ யுத தனு காமனா போகலுப்த

கார்யா கார்ய விசாரீ குல மதிரஹித கெளல ஸங்க்கைர் விஹீன

க்வத்யானந்தே க்வசார்சா க்வச மனு ஜபன் நைவ கிஞ்சித் க்ருதோஹம்

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத: ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே!

11. Roghee dhuhkee dharithra paravasa krupaana baamsula paapa chedhaa

nithraa lasya prasaktha su jadara paranay vyaakula kpithaathmaa

kim they poojaa vidhaanam thvaye kvacha numathi kvaanu raaga kvachaasthaa

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

ரோகீ துக்கீ பரவச க்ருபண: பாம்சுல பாப சேதா

நித்ராலஸ்ய ப்ரஸக்த ஸுஜடர பரணே வ்யாகுல க்பிதாத்மா

கிம் தே பூஜா விதானம் த்வயி க்வச நுமதி க்வானுராக க்வசாஸ்த்தா

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே.

12. Mithyaavyaa moha raagai pari vrutha manasa klaysa sankkaan vidhasya

kshun nithrow gaan vidhasya smarana vira hina paapa karma pravruthey

dhaarithree yasya kva dharma kvacha janani ruchi kvasththi dhis saadhu sankkai

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

மித்யாவ்யா மோஹ ராகை பரிவ்ருத மனஸ க்லேச ஸங்க்கான் விதஸ்ய

க்ஷுன் நித்ரெள கான் விதஸ்ய ஸ்மரண விரஹிண பாப கர்ம ப்ரவ்ருத்தே

தாரித்ரீயஸ்ய க்வதர்ம க்வச ஜனனி ருசி க்வஸ்த்தி திஸ் ஸாது ஸங்க்கை

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே.

13. Maadhasthaa dhasya dhehaath janani jada raga samsthitha thvath vachehum

thvam harthraa kaaryithree karana guna mayee karma haythu swaroopa

thvam budhich sidha samsthaabi ahamadhi bavathee sarva may dhath kshamasva

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

மாதஸ்தா தஸ்ய தேஹாத் ஜனனி ஜடரக ஸம்ஸ்த்தித த்வத் வசேஹம்

த்வம் ஹர்த்ரா காரயித்ரீ கரண குணமயீ கர்ம ஹேது ஸ்வரூபா

த்வம் புத்திச் சித்த ஸம்ஸ்தாபி அஹமதி பவதீ ஸர்வ மேதத் க்ஷமஸ்வ

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே.

14. Thvam Bhoomi thvam jalam cha thavamasi hutha vaha thvam jagath vaayu roopa

thvam saagaasam manam cha prakrudhi rasi mahath boopvikaa poorva poorvaa

aathmaa thvam saasi maadha paramasi bavathee tvath param naiva kinchith

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

த்வம் பூமி த்வம் ஜலம் ச த்வமஸி ஹுத வஹ த்வம் ஜகத் வாயு ரூபா

த்வம் சாகாசம் மனம் ச ப்ரக்ருதிரஸி மஹத் பூர்விகா பூர்வ பூர்வா

ஆத்மா த்வம் சாஸி மாத பரமஸி பவதீ த்வத் பரம் நைவ கிஞ்சித்

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே.

15. Thvam Kaalee thvam cha Thaaraa thavmasi Giri sudhaa sundharee bairavee thvam

thvam Durgaach Chinna masthaa thvamasi cha bhuvanaa thvam he Lakshmee Shivaa thvam

Dhoomaa Maathanginee thvam thathmasi cha Bagalaa mangalaadhi thva vaakyaa

kshanthavyo may abaraadha prakaditha vadhanay Kaama roopay karaa lay.

த்வம் காளீ த்வம் ச தாரா த்வமஸி கிரி ஸுதா சுந்தரீ பைரவீ த்வம்

த்வம் துர்காச் சின்னமஸ்தா த்வமஸி ச புவனா த்வம் ஹி லக்ஷ்மீ சிவா த்வம்

தூமா மாதங்கினீ த்வம் தத்மஸி ச பகளா மங்கலாதி ஸ்தவாக்யா

க்ஷந்தவ்யோ மே அபராத ப்ரகடித வதனே காம ரூபே கராளே.

16. Sthoth ray naa nay na Deveem parinamathy jano ya sadhaa bakthy yuktho

dhush kruth yaa Durga sangkam paridharathi sadham vignadhaa naasa may dhi

naadhir vyaadhi kadhaa chith bavathy yadhi buna sarvadhaa saa paraadha

sarvam thath kaama roopay three bhuvana janani kshaa maye puthra puthyaa.

ஸ்தோத்ரேணானேன தேவீம் பரிணமதி ஜனோ ய ஸதா பக்தி யுக்தோ

துஷ் க்ருத் யா துர்க்க ஸங்க்கம் பரிதரதி சதம் விக்னதா நாச மேதி

நாதிர் வ்யாதி கதாசித் பவதி யதி புன ஸர்வதா ஸா பராத:

ஸர்வம் தத் காம ரூபே த்ரிபுவன ஜனனி க்ஷாமயே புத்ர புத்யா

17. jgnaadha vakthaa kavee so bavathy dhana pathy dhaana seelo dhayaathmaa

ni paabee nishkalanghee kulapathee kuchala sathya vaak dhaarmi kach cha

nithyaanandho dhayaatya pasu gana vimuka sath padhaa saara seela

samsaaraathim sugayna pradharathy Girijaa paadha yukmaa valambaath.

ஜ்ஞாத வக்தா கவீசோ பவதி தனபதி: தான சீலோ தயாத்மா

நிபாபீ நிஷ்கலங்கீ குலபதீ குசல: ஸத்ய வாக் தார்மி கச்ச

நித்யானந்தோ தயாட்ய பசு கண விமுக: ஸத்பதா சார சீல:

ஸம்ஸாராப்தீம் ஸுகேன ப்ரதரதி கிரிஜா பாதயுக்மா வலம்பாத்.

Dr.Madeswaran.M comments about Pungeri Uni5 center...
Thaara Devi sthothram - 2nd energy in dasa maha vi...
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://uni5.co/

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries