Tanjore big temple's previous form - Tamil article

தஞ்சைத் தளிக்குளம் எது?

இன்றைய தஞ்சாவூரைக் கி.பி 7ஆம் நூற்றாண்டில் அப்பர் தன் தேவாரத்தில் ”தஞ்சைத் தளிக்குளத்தார்” என்ற சொற்களால் பதிவு செய்துள்ளார்.

”தளி” என்பதற்கு ”கருங்கற்கள் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட மூலஸ்தானம்” [கற்றளி = கல் + தளி] என்று பொருள். குறிப்பாக சிவனின் கர்ப்பக்ருஹங்கள் பல பல்லவர் காலத்தில் தளிகள் ஆயின.

மஹேந்திர பல்லவன் காலத்தில் கருங்கற்கள் கொண்டு அமைக்கப்படும் கோயில் கட்டிடக் கலை அதிகம் வளர்ந்தது.

அப்பர் அவன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்.அவனது ஆன்மீக வழிகாட்டியாகவும் இருந்துள்ளார்.

Continue reading
  2099 Hits
2099 Hits

Koovagam Aravan temple and trasgenders

KOOVAGAM FESTIVAL – A SPIRITUAL CHANCE FOR SELF-TRANSFORMATION for transgenders

India is the only society which accepts everything under the sky. Why Krishna is at a very higher level of celebration? He accepted everything and went to any extent to serve Dharma. He made ARAVAAN to undergo the experience of a married life through his overnight discourse which made ARAVAAN to attain the fulfillment about his life and decided to sacrifice his life. This part from MAHABARATHA supports and accepts transgender from ancient time.

Krishna must have depicted himself as a woman and appeared before Aravaan and also accepted him and by night he gave the awareness about the mission of married life. The part of life for Aravaan [Arjuna's son] was made to accept and he also realized married life is also a maaya. Then he left to battle on 8th day and gave away his life to save the darma. [Photo – Aravaan bali ritual]

Krishna as the self-realized truth performs any action without attachment and he never care about the effects as he performs each role.

Transgender have been given space in this context.

Continue reading
  2458 Hits
2458 Hits

Mahakavi Kalidasa and Ujain Mahakali

Idiotic nature to poetic skill

When few wise men saw this charming youth wood cutter sitting upon a tree branch and cutting the same branch, they first laughed at him.

They warned him and it took a long time for them to understand his stupidity and they realized that he was an idiot by birth.

His SAL ENERGY in previous birth banking has been deposited in his charming look but zero with 6th common sense.

Our ancestors did not brand him but felt empathy for this youth. 

Continue reading
  2165 Hits
2165 Hits

Thyagarajar and Kovur temple [musical history]

‘’Gold coins are not mine’’ – Kovur pancharathnam

 

375 years old Madras - Chennai city is a combined masala of many ancient small towns and villages with wonderful Tamil names.

One such beautiful village now inside Chennai is Kovur - Ko + Ur = Kovur [place were cows were grazed or a place for a big cows dairy farming]

Continue reading
  2002 Hits
2002 Hits

Mamallapuram - legend upon rocks - English version

Mamallapuram

English version by Ms.Meera Srikanth - Chennai

Neerper

Perupanatruppadai is a Sangam work written 2500 years ago. Pallava land is referred to as Thondai Nadu in this work. It also mentions that the capital city was Kanchipuram and it was ruled by Ilanthirayan Thondaiman. Uruththirankannanar refers to the port in this kingdom as Neerper. Research suggests this is today’s Mamallapuram.

Three people are responsible for Mamallapuram coming on the global map:

Continue reading
  2694 Hits
2694 Hits

''Kuda malai yaati'' alas Kolur Mookambika Devi

''KUDA MALAI YAATI '' - Mookambika temple

King Cheran Chenguttuvan and his royal queen Venmol [2 A.D] respected the great deed of noble woman Kannagi.

Because of her people pf Madurai were initiated with the awareness of honesty and justice.

People considered her as the incarnation of Sakthi against injustice.

Chera Queen wished to honor Kannagi in a most special way by carving her figure in a monolith stone from Himalayas [symbol of highest awareness] and giving sacred bath in Ganga [symbol of purity and acceptance]

Continue reading
  2411 Hits
2411 Hits

cocoon to adult butterfly

Adult butterfly out of cocoon…When Arundhati invited me last week for her project show, I have decided that I am going to learn something through her work.When she said that her work is based on learning skills, learning equipment I got much excited.Today – 17.4.2015 I saw her evolution across the time.She is now prepared for serving children with learning difficulties and children below 6 years old who need more visual presentations and experiences.Her creative ideas in the area of language [Opposites in visual form], India’s physical wall hanger made me admire her imagination. The way she has made to trace the rivers just by passing the blue thread into small loops shows her Montessori backup of early ages.Parts of a flower – material was excellent and I feel in future Arundhati can do more such tools for children with special needs and learning challenges.Identifying each Indian state with various visual designs has been suggested with few additions by me and she has accepted.I asked, ‘’what is your main aim in designing these?’’She says, ‘’I has designed few learning models to children with learning difficulties. How I would have felt easy I have expressed. ‘’This is what a teacher must know today about children.I feel proud to be her teacher and through her today I am taking few great visual ideas to my rural Uni5 schools and I have requested her to make the models for all my schools.I wish her college tutors for giving her the space and freedom to choose the topic.I appreciate her mother and father for behind her creation.I am proud as a teacher to see her real evolution!With regards and blessings,Dr.M.MadeswaranMadras, 17.4.2015
Continue reading
  5056 Hits
5056 Hits

Kanchi Aacharya and Kanakadhaara sthuthi

Maha Swamigal and Kanaka dhaara sthuthi1944Kanchi Maha Swamigal came from his Kumbakonam tour to Kanchipuram to observe the activities taken for Kamakshi temple renovation.He went inside the temple and observed with silence and came back to Sarva theertha tank and just sat calmly.Everyone in mut was waiting for his words. There came the famous carnatic musician Maharajapram Viswanatha Iyer. He prostrated at his holy feet.Swamigal says, ''In 1392 Hampi king HariHara has smeared the sanctum tower with gold. In 1840 64th aacharya of our mut again smeared with gold. Now what to do? There is no money. Copper sheets covering the vimana tower is just looking bad and it conveys our poverty to the nation and history.He called few gold smiths and asked how much kilogram of gold it will take to smear and came to know that within a week it is not possible to collect.Then all left inside the Kaama koti mut and aacharya gave his regular darshan. Suddenly he asked the musician whether he can sing or recite Shankara's Kanaka dhaara sthuthi and he replied he was not thorough with that. Then aacharya himself slowly started reciting the kanaka dhaara sthuthi and many devotees also joined. After several times of recitation suddenly many women and men removed their gold ornaments and offered at the feet of Swamigal.Swamigal says, ''haa! Jagath Guru's words are still powerful. Please weigh this''With that gold only he smeared the sanctum vimana with gold in 1944. He proved the effect of Kanaka dhaara sthuthi which increases the energy.
Continue reading
  2533 Hits
2533 Hits

Padhuka and Mahaswamigal

Padhuka and SAL ENERGY – A real experienceYesterday was Vaikasi Arushnam day.This is the birth star day of Kanchi Mahaswamigal.Yesterday through Periyawa's devotee [Ramanayanam Maama] I was blessed with a sacred wooden foot wear - padhuka of SriRama from Ayodhya.I considered and accepted them as great token of blessings for the work about St.Thyagaraja which I have written.But as SAL ENERGY struck my mind I wished to pay for that sacred padhuka to the person who brought them from mut.But the person refused and left. I was much thinking about guru's grace.Now Kanchi mut aacharyas are residing in Mylapore. Yesterday evening my friend went to see them. I gave a small amount as dakshinai for mut.Yesterday evening I performed Swamigal's jeyanthi and prayed that I am worried about the sacred padhuka and payment for that.Today morning when I went to school my friend gave me the prasad and said, ''Sir, there was no hundi to put your offering, suddenly a priest from mut came and received saying that the amount will be used for PADHUKA POOJA''I just thanked the guru for accepting the prayers.This can be happened to anyone with any Guru, but just try to follow them....
Continue reading
  2120 Hits
2120 Hits

I was a courier service man - Kanchi Mahaswamigal

10.4.2015

I got a message that my Trichy friend [above 45 years] is sick and admitted in Adyar Cancer Institute for treatment. I was much shocked and reviewed his good attitude to all and nice family. Immediately I rang up to him and he spoke with real spirit that he has accepted his disease as prasadham of previous birth’s actions.

My mind was just wandering with his thoughts. I met him 10 years back and we had a good pilgrimage in and around Trichy with few others. I cannot forget the way his family offered a grand traditional lunch.

On 12th I came to Chennai and went to see him at Adyar hospital.

His wife invited me with thanks and spoke to me about their spiritual practices to undergo the mental trauma.

Continue reading
  1841 Hits
1841 Hits

1008 bananas to Guruvayoor Appan - Kanchi Mahaswamigal

1008 bananas to Guruvaayur Appan on Vishu [exchange of SAL Energy]

 

It was SriRama Navami time. [1980s...]

Maha Swamigal at Kanchi suddenly called one of his official service man at mut and asked to count the number of bananas in a bunch offered by a farmer at his sacred feet.

Counting was over, the number was told.

Continue reading
  2055 Hits
2055 Hits

Mahakavi Kalidasa's Devi dasa sholki - Tamil version

Mahakavi Kalidasa's Devi dasa shloki

1. சேடி பவன்னகில கேடீ கதம்ப வனவாடீஷு நாக படலீ

கோடீர சாருதர கோடீ மணீ கிரண கோடீக ரஞ்ஜித பதா

பாடீர கந்தி குச ஷாடீ கவித்வ பரிபாடீ மகாதி பசுதாம்

கோடீ குலாத திக தாடீ முதாரமுக வீடீர சேனத நுதாம்

Continue reading
  2288 Hits
2288 Hits

Thyagaraja and Dharmasamvardhini Devi

Once Thyagarajar was suffering from severe viral infection.

He accepted as the result of various unwanted actions and trying to avoid medication to correct his life style.

He was keeping on chanting the Rama nama.

Days passed....his health condition became very bad

But he did not give up his practice.

Continue reading
  2463 Hits
2463 Hits

Muthusamy Deekshidar's SAL Energy

Thiruvaroor

Muthuswamy Deekshidar [one among Sangeetha trinities] never went and sang in any king's court for wealth. He asked for wealth but directly to the supreme truth through his strong mantras stud songs which increased his SAL ENERGY. He was a great teacher to all caste people and treated them equally.

Once his wife was disturbed mentally by the materialistic life and luxury being enjoyed by other royal artists in Tanjore and Mysore courts. She was very often struck with the gossips of neighborhood and finally she approached her husband  and said that why cannot he meet Sarafoji Maharaja and sing.

Deekshidar understood her situation and he does not talk philosophy but said that one day he would do that.

That day evening he composed a song upon Mahalaxmi as ''Hiranmayeem Laxmim...'' and offered to the deity and slept.

Continue reading
  2862 Hits
2862 Hits

Uni5 infancy center diary - July

21.7.2015

Coimbatore

Ms.Priya and Pranav visited for one hour and observed the center. They have given positive report about the staff team and happenings. Pranav gave a crisp presentation about mouth care and brushing teeth for 2 times based on his projects to very young children. Priya observed songs, story and continents as Uni5 presentation. She said that a real object can also be presented in BMIAC [Body mind intelligence awareness and conscious] levels. But for this the new staff team needs to be trained well and it also takes time. Just now they have started their work.

Pungeri

Children are able to follow all ground rules and assist each other. Devi Pooja was performed. More orderliness can be observed. No Uni5 concept. Why?

Continue reading
  5041 Hits
5041 Hits

Uni5 approach of children in home and school - 2

Sakthi Foundation

HOW TO HANDLE CHILDREN ? – Part 2

[Parent circle articles]

 

 

Continue reading
  6273 Hits
6273 Hits

Uni5 Aproach for Assisting Children at home and school - 1

 

 

Sakthi Foundation

How to assist my child?

[Various questions about child, parents, teachers of various age groups across the globe]

Continue reading
  4130 Hits
4130 Hits

Uni5 Infancy Center Diary 2015-July

30.7.2015 - Hoilday for Dr.Kalam's funeral

 

29.7.2015

Sendurai

Today 36 children were present.

Continue reading
  2564 Hits
2564 Hits

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries